Kasowanie danych

Oferujemy kasowanie danych z każdego rodzaju nośników. Jesteśmy w stanie zagwarantować spełnienie wszelkich standardów w zakresie bezpowrotnego usunięcia danych. Stosowne oświadczenie możemy przygotować w formie dokumentu, protokołu potwierdzającego bezpowrotne usunięcie danych.

Dane usuwamy w sposób taki, że nikt nie będzie w stanie danych z powierzonych nośników odzyskać.

Sposoby kasowania danych można podzielić na dwie główne kategorie: sprzętowe niszczenie nośnika i kasowanie programowe.

Kasowanie sprzętowe

Sprzętowe zniszczenie nośnika związane jest z jego dezintegracją i brakiem możliwości ponownego wykorzystania – nośnik po takiej procedurze nie nadaje się już do użytku. Wśród tego typu sposobów niszczenia wyróżnić można:

  • Niszczenie nośników metodami mechanicznymi polegające na fizycznym rozbiciu nośnika: zdarciu powłoki magnetycznej czy też tzw. wiórkowaniu za pomocą różnego rodzaju urządzeń (niszczarek sprzętowych, rozdrabniarek).
  • Niszczenie nośników z zastosowaniem metod magnetycznych polegające na wykorzystaniu urządzenia demagnetyzującego (degausser) wytwarzającego silne pole magnetyczne dezorganizujące pozycje domen magnetycznych.
  • Niszczenie nośników metodami termicznymi polegające na doprowadzeniu nośnika do temperatury topnienia lub temperatury powyżej której ferromagnetyk traci swoje właściwości magnetyczne.
  • Niszczenie nośników metodami chemicznymi polegające na zastosowaniu odpowiednich substancji, gdzie w efekcie kontaktu dochodzi do zmiany struktury nośnika uniemożliwiającej odczytanie danych (np. rozpuszczenie nośnika – przemiana w ciecz z pozbawieniem właściwości magnetycznych – LiquiDATA).
  • Niszczenie z zastosowaniem metod radioaktywnych i pirotechnicznych polegające na poddaniu nośnika działaniu promieniowania jonizującego lub ładunków wybuchowych.

Większość z wymienionych metod posiada spore grono sceptycznie nastawionych teoretyków. Wskazuje się na liczne przykłady odzysku danych z nośników spalonych i rozbitych ("składanie dysku" odtwarzające z fragmentów, po poddaniu wielu analitycznym procesom, stan nośnika maksymalnie bliski pierwotnemu), a także poddanych zbyt niskiej demagnetyzacji - należy jednak mieć na uwadze wysokość zaangażowanych w takie procesy środków, które często przerastają możliwości nawet wielu wyspecjalizowanych agencji rządowych.

Kasowanie programowe

W przypadkach, w których po usunięciu danych zależy nam na dalszym wykorzystywaniu nośnika polecamy kasowanie programowe czyli nadpisywanie danych seriami wzorców z wykorzystaniem odpowiednich algorytmów. Serwis nasz świadczy usługi w tym zakresie oferując właściwe zastosowanie metod algorytmicznych dzięki wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania. Szerzej na temat kasowania danych piszemy na naszym blogu.

Nadpisanie danych polega na zapisaniu całej przestrzeni dysku twardego nowymi informacjami (ciągami liczb) według pewnego wzorca. Procedura taka przeprowadzana jest w oparciu o określone parametry (np. liczba powtórzeń procesu nadpisywania), które wynikają z zastosowanego algorytmu. Wybór algorytmu w kontekście liczby powtórzeń wydaje się nie mieć znaczenia, gdyż już jednokrotne nadpisanie przekreśla w praktyce możliwość odzyskania danych. Niemniej jednak procedury kasowania danych definiowane są przez wewnętrzne przepisy, które szczegółowo określają możliwe do zastosowania metody. Producenci oprogramowania przeznaczonego do kasowania danych dają możliwość korzystania z wielu algorytmów, przez co wychodzą naprzeciw wymogom formalnoprawnym (możliwość nawet 35. krotnego nadpisania wg algorytmu Gutmanna). O przepisach normujących zasady niszczenia dokumentów elektronicznych piszemy na blogu.

Pomimo pojawiających się głosów krytycznych, brakuje jednoznacznych dowodów na możliwość odzyskania danych po ich nadpisaniu. Pozytywne opinie w tej sprawie balansują na granicy science – fiction: mikroskop sił magnetycznych wykrywający zmiany w polu magnetycznym daje teoretyczne podstawy do wnioskowania o możliwości odczytu nadpisanej informacji, zwłaszcza gdy rozważania toczą się w kontekście niemożności precyzyjnego poprowadzenia głowic ścieżką bitów zapisanej informacji i pozostających tym sposobem „śladów”. Nieznane są nam jednak tego typu przypadki odzysku danych w praktyce. O kontrowersjach związanych ze skutecznością nadpisywania piszemy na naszym blogu, zachęcamy do lektury.

Galeria